Season 3, Episode 14 Epstein's Madonna

First Aired: December 8, 1977

Epstein paints a reclining nude on the wall. Gabriel Kaplan, Marcia Strassman. Woodman: John Sylvester White. Barbarino: John Travolta. Horshack: Ron Palillo. Washington: Lawrence-Hilton Jacobs.