Season 2 Episode Guide

The Kamitsuki Revealed

Season 2, Episode 8

September 23, 2015

The Operation to Retake Module 77

Season 2, Episode 11

December 20, 2013

Revolution to the Future

Season 2, Episode 12

Fist of the Moon

Season 2, Episode 10

The Cost of Lies

Season 2, Episode 9

Sadness is Like the Falling Snow

Season 2, Episode 7

A Father's Wish

Season 2, Episode 6

The Rune Abyss

Season 2, Episode 5

Marie Set Free

Season 2, Episode 4

Return to Carlstein

Season 2, Episode 3

Siblings in the Atmosphere

Season 2, Episode 2

Bonds of Curse

Season 2, Episode 1