Season 1 Episode Guide

Egoistic Poriomania

Season 1, Episode 25

February 22, 2012

Achievement Point

Season 1, Episode 24

Open the Steins Gate

Season 1, Episode 23

Being Meltdown

Season 1, Episode 22

Paradox Meltdown

Season 1, Episode 21

Finalize Apoptosis

Season 1, Episode 20

Endless Apoptosis

Season 1, Episode 19

Fractal Androgynous

Season 1, Episode 18

Made in Complex

Season 1, Episode 17

Sacrificial Necrosis

Season 1, Episode 16

Missing Link Necrosis

Season 1, Episode 15

Physically Necrosis

Season 1, Episode 14

Metaphysics Necrosis

Season 1, Episode 13

Dogma in Ergosphere

Season 1, Episode 12

Dogma in Event Horizon

Season 1, Episode 11

Chaos Theory Homeostasis - III

Season 1, Episode 10

Chaos Theory Homeostasis - II

Season 1, Episode 9

Chaos Theory Homeostasis - I

Season 1, Episode 8

Divergence Singularity

Season 1, Episode 7

Butterfly Effect's Divergence

Season 1, Episode 6

Starmine Rendezvous

Season 1, Episode 5

Interpreter Rendezvous

Season 1, Episode 4

Parallel World Paranoia

Season 1, Episode 3

Time Travel Paranoia

Season 1, Episode 2

Turning Point

Season 1, Episode 1