Season 16, Episode 14 Alec Baldwin; Whitney Houston

First Aired: February 23, 1991

Alec Baldwin (host); Whitney Houston.