Miami Ink

2005, TV Show

Miami Ink Photos

4 of 14
Miami Ink - Chris Nunez
Eric Larson/Getty Images