Season 5, Episode 25 Marian Wright Edelman

First Aired: February 19, 2012

Marian Wright Edelman (Children's Defense Fund).