Season 1 Episode Guide

Funniest Prison Break

Season 1, Episode 10

Marry, F., Kill Gone Wrong

Season 1, Episode 9

Rape in Prison

Season 1, Episode 8

Anger Management

Season 1, Episode 7

Prison Pen Pal

Season 1, Episode 6

Erection Pill Gone Wrong

Season 1, Episode 5

Sex With a CPR Dummy

Season 1, Episode 4

Chain Gang

Season 1, Episode 3

Funniest Prison Extraction Video

Season 1, Episode 2

How to Survive State Prison

Season 1, Episode 1