Globe Trekker 2002 | TV Show Watchlist

Season 4, Episode 9 Southeast China

First Aired: June 19, 2005

Zay Harding explores southeastern China. Included: Guangzhou; Hunan; Shaoshan; Nanchang; Rujin; Quanzhou; Hainan Dao. Also: Buddhism; Mao Zedong; tourism; the Communist Army's Long March; the Opium War.