Season 1, Episode 379 Dark Shadows

Stokes links Leona to evil Danielle, a notorious 18th-century wretch. Thayer David, Erica Fitz.