Cast

Jonathan Chang Yang-Yang
Ke Suyun Sherry Chang-Breitner
Michael Tao Da-Da
Tang Ruyun Grandma
Xiao Sushen Xiao Yan
Adrian Lin Lili
Yupang Chang Fatty
Xu Shuyuan Mrs. Jiang, Lili's Mother
Zeng Xinyi Yun-Yun
Li Yongfeng Migo
Jin Shihui Nancy
Wu Jie Wu Jie
Shu Guozhi Shu Ge
Dai Liren Liren
You Meiyun NJ's Neighbor
You Qidong Xiao Yan's Uncle
Ke Yulun Young Soldier
Liu Liangzuo Dean
Chen Lihua Lili's English Tutor
Chen Yiwen Policeman
Song Shaoqing Young Banker
Luo Bei-an Boss Huang
Antonio Lee Piano Bar Pianist
Danny Deng A-Di's Friend
Fan Reijun A-Di's Friend
Cheng Jianxiong A-Di's Friend
Zhen Yuancheng A-Di's Friend
Cai Ruying A-Di's Friend
Sun Fajun A-Di's Friend
Jay Miao A-Di's Friend
Tang Congsheng Punk at NY Bagel Cafe
Wang Qizan Punk at NY Bagel Cafe
Li Jianchang Punk at NY Bagel Cafe
Tsuda Kenjiro Robata Restaurant Waiter
Wu Weining The 'Concubine'
Zhang Huiling Huiling
Xu Guiying NJ's Secretary
Allen Lu Mrs. Jiang's Boyfriend
Yang Shiping Grandma's Doctor
Ye Ziyan Grandma's Doctor
Yang Jinhua Doctor's Wife
Li Wanyun Xiao Yan's Assistant
Lin Xiaowei Xiao Yan's Assistant
Wu Yiting The Baby
Xu Wenjuan Da-Da's Wife
Wang Zhengkai Security Guard
Xie Nianzu Policeman
Chen Shiqi Yang-Yang's Classmate
Xiang Guangting Yang-Yang's Classmate
Lin Yanchun Yang-Yang's Classmate
Fan Reijun Voice of Yun-Yun
Tang Congsheng Voice of Young Banker