Cast

Kuninori Kodo Gisaku
Bokuzen Hidari Yohei
Yoshio Kosugi Mosuke
Keiji Sakakida Gosaku
Jiro Kumagai Gisaku's Son
Haruko Toyama Gisaku's Daughter-in-Law
Fumiko Homma Peasant Woman
Ichiro Chiba Priest
Tsuneo Katagiri Peasant
Yasuhisa Tsutsumi Peasant
Toranosuke Ogawa Grandfather
Noriko Sengoku Wife from Burned House
Yu Akitsu Husband from Burned House
Gen Shimizu Masterless Samurai
Jun Tasaki Big Samurai
Jun Tatari Laborer
Yukiko Shimazaki Rikichi's Wife
Sojin Minstrel
Shimpei Takagi Bandit Chief
Eijiro Higashino Bandit
Akira Tani Bandit
Haruo Nakajima Bandit
Takashi Narita Bandit
Senkichi Omura Bandit
Shuno Takahara Bandit