The Last Emperor 1987 | Movie Watchlist

The Last Emperor

Cast & Crew  |  Review  |  Video Clips

Originally released in 1987 shorn of a full hour of footage, this fascinating but ultimately passive pageant -- in keeping with its protagonist, Aisin-Gioro "Henry" Pu Yi, tha last emperor of China and a man more acted upon than active -- contains some of… (more)

Released: 1987

Rating: PG-13

User Rating:3.5 out of 5 (4 ratings)

Your Rating:

Cast

John Lone Aisin-Gioro "Henry" Pu Yi as an Adult
Joan Chen Wan Jung, "Elizabeth"
Peter O'Toole Reginald Johnston
Maggie Han Eastern Jewel
Ric Young Interrogator
Wu Jun Mei Wen Hsiu
Jade Go Ar Mo
Fumihiko Ikeda Yoshioka
Richard Vuu Pu Yi, Age 3
Tijger Tsou Pu Yi, Age 8
Wu Tao Pu Yi, Age 15
Fan Guang Pu Chieh
Henry Kyi Pu Chieh, Age 7
Alvin Riley Pu Chieh, Age 14
Lisa Lu Tzu Hsui, The Empress Dowager
Hideo Takamatsu Gen. Ishikari
Hajime Tachibana Japanese Translator
Basil Pao Prince Chun
Jian Xireng Lord Chamberlain
Chen Kai Ge Captain of Imperial Guard
Huang Wenjie Hunchback
Liang Dong Lady Aisin-Gioro
Dong Zhendong Old Doctor
Dong Jiechen Doctor
Soong Huaikuei Lung Yu
Shao Ruzhen First High Consort
Li Yu Second High Consort
Li Guangli Third High Consort
Xu Chunqing Grey Eyes
Zhang Tianmin Old Tutor
Luo Hongnian Sleeping Old Tutor
Yang Baozong Gen. Yuan Shikai
Cai Hongxiang Scarface
Yu Shihong Hsiao Hsiu
Wu Jun Wen Hsiu, Age 12
Lucia Hwong Lady of the Book
Cui Jingping Lady of the Pen
Wu Hai Republican Officer
Gu Junguo Tang
Xu Tongrui Captain of Feng's Army
Li Fusheng Minister of Trade
Chen Shu Chang Chinghui
Cheng Shuyan Lady Hiro Saga
Zhang Lingmu Emperor Hirohito
Luo Shigang Chang Ching Hui's Secretary
Zhang Daxing Tough Warder
Zu Ruigang Second Warder
Jin Yuan Party Boss
Akira Ikuta Japanese Doctor
Ma Guang Japanese Bodyguard
Cui Xinmin Japanese Bodyguard
Li Zhenduo Dignitary
Yang Hongchang Scribe
Wang Biao Prisoner
Michael Vermaaten American
Matthew Spender Englishman
Martin Reynolds Englishman