Cast

Clea DuVall Jennifer
Ryo Ishibashi Detective Nakagawa
Yuya Ozeki Toshio Saeki
Hiroshi Matsunaga Igarashi
Hajime Okayama Suzuki
Yoshiyuki Morishita Guard
Kazuyuki Tsumura Peter's Co-Worker
Jotaro Kitamura Policeman
Taigi Kobayashi Policeman
Junko Koizumi Mother
Nana Koizumi Daughter
Yoichi Okamura Restaurant Manager
Kelly Wagner Casting
Nancy Nayor Battino Casting
Hajime Matsumoto Special Effects
Kory Jones Special Effects
Shuichi Kishiura Special Effects
Kiyoshi Kakizawa Sound
Jane O'Kane Make Up
Sachie Munemura Make Up
Yuichi Matsui Make Up
Hideo Saito Stunts