Cast

Yuko Daike Geisha O-Kinu
Yui Natsukawa O-Shino, Hattori's Wife
Koji Koike Boss Funahachi
Saburo Ishikura Boss Ogi
Akira Emoto Pops--Tavern Owner
Ben Hiura Tavern Pops
Kohji Miura Lord Sakai
Hideboh Ron Dancing Farmer
Suji Noriyasu Dancing Farmer
Edamame Tsumami Carpenter
Kosuke Ohta Carpenter
Yoshiyuki Morishita Carpenter
Naomasa Musaka Yakuza Boss on the Country Road
Shoken Kunimoto Rival Swordsman
Daigaku Sekine Ginzo's Henchman I
Koji Kiryu Dice Dealer at Funahachi's Joint
Taiki Kobayashi Funahachi's Bodyguard
Ayano Yoshida Young O-Kinu
Taichi Saotome Young O-Sei, aka Seitaro
Kanji Tsuda Playboy at Home
Ikki Goto Kuchinawa Underling 1
Yoshio Nakamura Kuchinawa Underling 4
Hiroaki Noguchi Kuchinawa Underling 5
Shinichi Nakatsu Kuchinawa Underling 2
Toru Yonezu Kuchinawa Underling 4
P-Man Tavern Customer 4
Al Kitago Farmer Boy 1
Omiyanomatsu Farmer Boy 2
Tsutomu Takshige Farmer Boy 4
Ganbino Kobayashi Farmer Boy 5
Sammy Moremore Farmer Boy 6
Muhomatsu Farmer Boy with a Spear