Cast

Jia Fengsen Hongsheng's Father
Chai Xiurong Hongsheng's Mother
Wang Tong Hongsheng's Sister
Shun Xing Jia's Roommate
Li Jie Hongsheng's Musician Friend
Zhang Yang Theater Director
An Bin Art Director of Quitting
Yu Baoshan Hospital Staff
Du Chunxia Hospital Staff
Chen Liang Hospital Staff
Zheng Pin Hospital Staff
Bai Yuhong Hospital Staff
Zhao Zuan Hospital Staff
Hao Chunqiu Patient
Cui Jinjia Patient
Zhao Jiuli Patient
Liu Tianran Patient
Lu Wei Patient
Liu Wu Patient
Jiao Zhongsheng Patient
Wei Liyuan Patient
Hao Kai
Cai Shangjun
Huo Xin
He Yong
Lei Yueben