Cast

Kyoko Kagawa Professor's Wife
Masayuki Yui Kiriyama
Asei Kobayashi Rev. Kameyama
Takeshi Kusaka Dr. Kobayashi
Masaharu Ueda Cinematographer
Takao Saito Cinematographer
Shinichiro Ikebe Musical Composer
Yoshiro Muraki Art Director
Kazuko Kurosawa Costumes
Hideo Nishiziki Sound