Cast

Shuji Otaki Tadao Ashigara
Naomi Chiaki Miyo
Shinsuke Shimada Jiro Masaki
Miyuki Tanigawa Setsuko
Chiharu Shukuri Yoko Masaki
Bill Jensen Lt. Anderson
Howard Mohett GI
Akihiro Hattori Teruo Nakai
Munekatsu Mori Kinsuke Orihara
Takeshi Marutani Haruo Kanda
Tsutomu Tatsumi Takayuki Yoshizawa
Kuniyasu Toda Mamoru Takase
Ryuji Sawa Shintaro Ikeda