Credits

Director (1 Credit)
Writer (1 Credit)
Source (1 Credit)
Eiko Kadono
Producer (1 Credit)
Exec. Producer (4 Credits)
Jane Schonberger
Mikihiko Tsuzuki
Morihasa Takagi
Yasuyoshi Tokuma
Assoc. Producer (1 Credit)
Toshio Suzuki
Editor (1 Credit)
Musical Composer (3 Credits)
Joe Hisaishi
Paul Chihara
Sydney Forest
Art Director (1 Credit)
Hiroshi Ono
Casting (1 Credit)
Sound (2 Credits)
Ernie Sheesley
Shuji Inoue
Animation (3 Credits)
Katsuya Kondo
Shinji Otsuke
Yoshifumi Kondo