Cast

Jet Li Hua Yuanjia
Paw Hee Ching Yuanjia's Mother
Chen Zhihui Chin
Scott Ma Zhou
Nathan Jones Hercules O'Brien
Jacky Heung Chin's Godson
Brandon Rhea Belgian Fighter
Philippe Millieret French Businessman
Mike Leeder Fight Referee
Yi Shixiong Liu Zhensheng
Chen Fusheng Xu Dashan
Zheng Shiming Xia Xiang
Lu Yuhao Huo Yuanjia as a Child
Zhu Qilong Nong Jinsun as a Child
Shang Yapeng Zhou as a Child
Wang Qi Gui
He Ju Town Idiot
Xu Ailing Jade
He Sirong Chin's Wife
Ma Yin Chin's Daughter
John Benn American Businessman
John Paisley English Businessman
Li Jun Judge
Qian Yi Phony Westerner
Ma Jing Yuanjia's Disciple
Wei Binghua Yuanjia's Disciple
Zhao Tieying Yuanjia's Disciple
Xu Yonghai Yuanjia's Disciple
Song Shuo Yuanjia's Disciple
Liu Licheng Ah-Qiang
Sun Leqiu Accountant
Shu Jian Short Twin Brother