Cast

Shun Sugata Takayama
Toru Tezuka Fujiwara
Kee Ryu
Satoshi Matsuo Inoue
Hiroshi Kobayashi Takeshi
Houka Kinoshita Sailor's Lover
Rio Aoki Miyuki
Michiko Kitamura Costumes
Mitsuyo Ishigaki Casting
Misako Saka Special Effects
Yoshiya Obara Sound
Yuichi Matsui Make Up