Credits

Source (1 Credit)
Jim Hubbert
Jim Hubbert
Exec. Producer (1 Credit)
Assoc. Producer (2 Credits)
Ryoichi Fukuyama
Ryoichi Fukuyama
Musical Composer (1 Credit)
Joe Hisaishi
Joe Hisaishi
Art Director (2 Credits)
Noboru Yoshida
Noboru Yoshida
Yoji Takeshige
Yoji Takeshige
Casting (1 Credit)
Music/Lyrics Composer (2 Credits)
Shuntaro Tanikawa
Shuntaro Tanikawa
Youmi Kimura
Youmi Kimura
Sound (6 Credits)
Bill Komar
Bill Komar
Bobby Johanson
Bobby Johanson
Bradon Proctor
Bradon Proctor
Doc Kane
Doc Kane
Randy Coppinger
Randy Coppinger
Shuji Inoue
Shuji Inoue
Animation (3 Credits)
Akihiko Yamashita
Akihiko Yamashita
Kitaro Kosaka
Kitaro Kosaka
Takeshi Inamura
Takeshi Inamura