Cast

Meryl Streep Joanna Silver
Liu Ye Liu Xing
Aidan Quinn Jacob Reiser
Tsao Lei Zhang Ming
Shan Jing Wang Ying
He Yu Old Wu
Li Bo Little Square
Boris McGiver Reverend Hollings
Zhang Hui Monkey King
Joe Grifasi Professor Colby
Eric Avari Professor Gazda
Lloyd Suh Laurence Feng
Qian Yi Cindy Feng
Johnny Rothman Rene
Hong Ying Laundry Worker
Zeng Hui Neighbor Girl
Sena Amedson Selim