Cast

Zhong Guo Liuxing Wei Jun
Jou Yihao Wei Jun
Mo Shiyi Jue Hong
Wang Ziyi The Murderer
Qiao Renliang Bother of Wei Jun
Yu Yue School Teacher
Zhao Shiqi Sister of Wang Han
Cao Shiping Father of Jue Hong
Cao Gang Policeman
Jean Gargonne Sound
Jean-Paul Hurier Sound
Kang Fu Sound