Tim Pigott-Smith Photos

  • Strike Back - Season 2 - Sullivan Stapleton, Tim Pigott-Smith and Rhona Mitra
    Photo By: David Bloomer/Cinemax
  • Strike Back - Season 2 - Tim Pigott-Smith, Sullivan Stapleton and Rhona Mitra
    Photo By: David Bloomer/Cinemax
  • Strike Back - Season 2 - Michelle Lukes and Tim Pigott-Smith
    Photo By: David Bloomer/Cinemax