Sarah Shahi

Celebrity

Sarah Shahi Photos

3 of 88
Chicago Fire - Season 2 - "Prove It" - Sharah Shahi
Elizabeth Morris/NBC