Nikki Poulos Photos

  • Fashion Star - Season 1 - "What's Your Story" - Nikki Poulos and Oscar Fierro
    Photo By: Tyler Golden/NBC
  • Fashion Star - Season 1 - Nikki Poulos
    Photo By: John Russo/NBC