Marcus Giamatti Photos

  • Life - Season 2, "Black Friday" - Marcus Giamatti as Dave Harris, Brent Sexton as Bobby Stark, Sarah Shahi as Dani Reese, Damian Lewis as Charlie Crews, James Mitchel Clyde as dead Mitchell