Krisily Kennedy

Celebrity

Krisily Kennedy Photos

3 of 6
Bachelor Pad - Season 1 - Gia Allemand, Krisily Kennedy, Gwen Gioia, Nikki Kaapke, Tenley Molzhan, Jessie Sulidis, Natalie Getz, Ashley Elmore and Elizabeth Kitt
Rick Rowell/ABC