Kodi Smit-McPhee

  • Celebrity
  • Birth Place: Adelaide, South Australia, Australia
  • Profession: Actor