Gia Allemand

Celebrity

Gia Allemand Photos

4 of 7
Bachelor Pad - Season 1 - Gia Allemand, Krisily Kennedy, Gwen Gioia, Nikki Kaapke, Tenley Molzhan, Jessie Sulidis, Natalie Getz, Ashley Elmore and Elizabeth Kitt
Rick Rowell/ABC