Gia Allemand

  • Celebrity

Gia Allemand Photos

  • Bachelor Pad - Season 1 - Gia Allemand, Krisily Kennedy, Gwen Gioia, Nikki Kaapke, Tenley Molzhan, Jessie Sulidis, Natalie Getz, Ashley Elmore and Elizabeth Kitt