Diego Boneta

Celebrity

Diego Boneta Photos

3 of 4
90210 - Season 2 - "Meet the Parent" - Diego Boneta as Javier and Jessica Lowndes as Adrianna Tate-Duncan
Michael Desmond/The CW