Audrey Wasilewski Photos

  • Mad Men - Season 2, "Three Sundays" - Myra Turley as Katherine Olson, Audrey Wasilewski as Anita Olson Respola, Elisabeth Moss as Peggy Olson