Audrey Wasilewski Photos

  • Mad Men - Season 2, "Flight 1" - Elisabeth Moss as Peggy Olson, Audrey Wasilewski as Anita Olson Respola