Aloma Wright

Celebrity

Aloma Wright Photos

2 of 5
Scrubs - Season 8 - Aloma Wright as Nurse Roberts
Mitch Haaseth/ABC